Соціалізація молоді

socializacija molodi 1 Соціалізація молоді

Людина – істота соціальна, але, народжуючись в соціумі, він повинен пройти тривалий процес включення до нього, щоб стати повноцінним і повноправним членом суспільства. Для цього суспільством створені виховні інститути для підростаючого покоління – дитячі садки, школи, вищі навчальні заклади, армія. Сутність соціалізації молоді полягає в інтеграції в суспільство шляхом засвоєння загальноприйнятих норм і правил, а також встановлення власних, міжособистісних зв'язків і відносин за допомогою активної діяльності. Головне завдання людини в цьому процесі – стати частиною соціуму, залишаючись при цьому цілісною особистістю.

З початку 90-х років ХХ століття ситуація соціалізації молодих людей істотно змінилася. Ці зміни були викликані переорієнтацією розвитку суспільства, економічними кризами, розвінчання старих цінностей і неможливістю формування адекватних нових. Особливості соціалізації молоді в перехідний період, який і донині переживає наше суспільство, полягають у відсутності єдиної лінії. Напрями соціалізації нового покоління відрізняються від тих, які були актуальні в нашій країні довгі десятиліття, а також між собою – це відбивається у відмінностях рівня і способу життя, освіти, доступу до інформації. Саме в цій неоднозначності полягають і основні проблеми соціалізації молоді.

Особливу увагу соціологів на сучасному етапі привертає політична соціалізація молоді. В умовах індиферентності громадянської позиції переважної більшості населення дуже важливо формувати в молодих людях політичну грамотність і здатність до власної суб'єктивній оцінці того, що відбувається.

Під впливом сучасних тенденцій західноєвропейських країн значна увага в школах та інших інститутах освіти приділяється гендерним аспектам соціалізації молоді. Найчастіше йдеться про рівноправність статей, гендерної толерантності та підвищенні конкурентоспроможності жінок на ринку праці.

Етапи соціалізації молоді

  1. Адаптація – триватиме з народження до підліткового віку, коли людина засвоює суспільні закони, норми і цінності.
  2. Індивідуалізація – припадає на підлітковий період. Це вибір людиною норм поведінки і цінностей, прийнятних саме для нього. На цьому етапі вибір характеризується мінливістю і нестійкістю, тому його називають «перехідною соціалізацією».
  3. Інтеграція – характеризується бажанням знайти своє місце в суспільстві, відбувається успішно, якщо людина відповідає вимогам свого соціуму. Якщо ні, можливі два варіанти: агресивне протистояння суспільству і
  4. Зміна себе в бік конформізму.
  5. Трудова соціалізація молоді – охоплює весь період молодості та зрілості, коли людина є працездатним і може своєю працею приносити користь суспільству.
  6. Послетрудовая стадія – полягає в узагальненні накопиченого трудового та суспільного досвіду і передачі його наступним поколінням.

Фактори, що впливають на соціалізацію молоді

  • мегафактори – екологія планети, вплив космосу – ті чинники, які тією чи іншою мірою впливають на всіх жителів Землі;
  • макрофактори – сукупність факторів, що впливають на соціалізацію людей, що проживають в конкретній країні;
  • мезофактори – проміжні фактори, вплив яких визначається належністю людей до субкультур, регіонам проживання.

Одним з найважливіших мезофактори є вплив інтернету на соціалізацію молоді. Саме інтернет в цілому і соціальні мережі зокрема є основними джерелами інформації для сучасних молодих людей. Через них на молодь легко впливати і керувати.

×

Post a Comment